O nás

Farská katolícka charita v Brezne pracuje pod záštitou Diecéznej charity v Rožňave, u..Kósu Schoppera 141/22 , 048 01  Rožňava, IČO 35515325. Jej novodobý vznik datujeme od 16. októbra 2013. Činnosť novozriadenej FKC

Plagát činnosť 2015

H možno zhrnúť do týchto oblastí:

 • venovať sa núdznym ľuďom (bezdomovcom)
 • v dome Prístav je zriadený príjem a výdaj šatstva
 • celoročne vydávanie teplých polievok, šatstva bezdomovcom
 • venovať sa sociálne slabým a mnohodetným rodinám
 • pomáhať dlhodobo nezamestnaným pri hľadaní práce
 • venovať sa závislým na alkohole, gemblerstve a iných závislostiach
 • napomáhať osamoteným starším ľuďom potrebnou službou v domácnostiach
 • zaviesť návštevnú činnosť v nemocnici a DSS Luna
 • rozvíjať pomoc marginalizovaným komunitám
 • pomáhať službou rodinám, ktoré majú deti s postihnutím
 • zapájať deti a mládež do činnosti charity

“Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.” Mt 20,28